ok

Videocon D2H added FM Radio Channels From Channel Number 901 to 940

Videocon D2H added FM Radio Channels Channel Number 901 to 940

901-Air Hindi

902-Vivid Bharti
903-FM Rainbow(Delhi)
904-FM Gold(Delhi)
905-FM Gold(Mumbai)
906-AIR Marathi
907-AIR Gujarati
908-AIR Bengali
909-AIR Oriya
910-AIR Assamese
911-AIR Punjabi
912-AIR NE
913-Radio Kashmir
914-AIR Urdu
915-AIR Tamil
916-FM Rainbow ( Chennai)
917-AIR Telugu
918-AIR Kannada
919-FM Rainbow (Bangalore)
920-AIR Malayalam
921-Latest Hitz
922-DJ Hitz
923-Romantic Hitz
924-Sentimental Hitz
925-Ghazal
926-Bhakti
927-Shiv Bhakti
928-Mata ki Jai
929-Radhe Krishna
930-Sai Amrit
931- Ganpati Devotional
932-Marathi Devotional
933-Gujarati Devotional
934-Bengali Devotional
935-Oriya Devotional
936-Rajasthani Geet
937-Hamaar Geet
938-Gurubani
939-Punjabi Lounge
940-Islamic Devotional